โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2563     ประกาศสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563     ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามํญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว      
 
 
   


รัฐบริหารน้ำยังต้องมีเขื่อน ประปาในครัวเรือนต้องมีถัง...

ปิดก็อกให้สนิทประหยัดน้ำวันละนิด...คุณทำได้...

เทศบาลตำบลทรายขาว ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ...

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดค่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมศึกษาดูงานสถานที่จริง ...


รัฐบริหารน้ำยังต้องมีเขื่อน ประปาในครัวเรือนต้องมีถัง...

ปิดก็อกให้สนิทประหยัดน้ำวันละนิด...คุณทำได้...

เทศบาลตำบลทรายขาว ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ...

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดค่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมศึกษาดูงานสถานที่จริง ...

สวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 ส่งความสุขโดยเทศบาลตำบลทรายขาว...

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

ประกาดกระทงประเภทสวยงาม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562...

ประกาดหนูน้อยนพมาศ รุ่นอายุ 4-6 ปี โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562...
 
 
17 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จัด...
17 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (โครงกา...
23 ม.ค. 2563 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบ...
27 ธ.ค. 2562 ขอเชิญชวนร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563
27 ธ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร...
24 ธ.ค. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือก...
19 ก.ย. 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บข...
22 มี.ค. 2562 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กล่องรับสัญญาณ...
22 มี.ค. 2562 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕...
25 ก.พ. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐...
14 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (กองส...
26 ก.ย. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
26 ก.ย. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์...
4 ก.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถน...
28 ส.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 28 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอ...
28 ส.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 46/1 (ตอนที่ 1) หมู่ 9 ตำบลทรา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 92602 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน