ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

เทศบาลตำบลทรายขาว 

เลขที่ 8/119 ม.1 ต.ปะตง  อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

โทรศัพท์: 039 480 401, โทรสาร: 039 480 400

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ
1 นายกเทศมนตรี 101
2 รองนายกฯ (1) 102
3 รองนายกฯ (2) 103
4 เลขาฯนายกเทศมนตรี 104
5 หน้าห้องนายกเทศมนตรี 105
6 ปลัดเทศบาล 106
7 รองปลัดเทศบาล 107
8 สำนักปลัด 108
9 หัวหน้าสำนักปลัด 109
10 หัวหน้าฝ่ายสำนักปลัด 110
11 งานทะเบียนราษฎร์ 111
12 งานพัฒนาชุมชน 112
13 กองคลัง 113
14 ผู้อำนวยการกองคลัง 114
15 กองช่าง 115
16 ผู้อำนวยการกองช่าง 116
17 กองสาธารณสุข 117
18 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 118
19 กองการศึกษา 119
20 ผู้อำนวยการกองการศึกษา 120
     

 

หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ตรง

ลำดับที่ ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ
1 นายกเทศมนตรี 039-480409
2 รองนายกฯ (1) 039-480408
3 รองนายกฯ (2) 039-480407
4 ปลัดเทศบาล 039-480406
5 กองคลัง 039-480405
6 งานทะเบียนราษฎร์ 039-480404
7 งานป้องกันและสาธารณภัย 039-480403 , 082 9973002
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 760760 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน