ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2565    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักปลัดเทศบาล 39
  29 มี.ค. 2565    กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 39
  18 มี.ค. 2565    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 38
  18 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ 6 เดือน) 38
  20 ต.ค. 2564    คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลทรายขาว 37
  8 มิ.ย. 2564    แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๔) 34
  8 มิ.ย. 2564    แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๔) 38
  8 มิ.ย. 2564    กฏบัตร (Internal Audit Charter) (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 36
  21 เม.ย. 2564    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 38
  21 เม.ย. 2564    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทรายขาว 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 744539 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน